公益財団法人
日本のローマ字社

ローマ字書きでは Nippon-no-Rômazi-Sya, それを略して NRS とも記します。

ローマ字のつづり方: 訓令式を採用しています。

    

Kôeki Zaidan Hôzin
Nippon-no-Rômazi-Sya

Rômazi-gaki de wa Nippon-no-Rômazi-Sya, sore o ryakusite NRS to mo sirusimasu.

Rômazi no tuzurikata: Kunreisiki o saiyô site imasu.


出版物

定期刊行物「ことばと文字」

日本と世界の言語,それを書き記す文字・表記などについて書かれた論文やエッセイを満載して, 株式会社くろしお出版から発売しています。全国の本屋さんでお求めになれます。

【お知らせ】 これからも引き続きみなさまに充実した『ことばと文字』をお届けするため, 次号第 13 号(2020 年 4 月 1 日発行予定)より現行 1200円 の本体価格を 1600 円に改定し,年 1 回のみの刊行といたします。 どうか,ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

Syuppanbutu

Teiki kankôbutu "Kotoba to Mozi"

Nippon to sekai no gengo, sore o kakisirusu mozi, hyôki nado ni tuite kakareta ronbun ya essei o mansai site, Kabusiki-gaisya Kurosio Syuppan kara hatubai site imasu. Zenkoku no hon'yasan de omotome ni naremasu.

⟪Osirase⟫ Kore kara mo hikituzuki minasama ni zyûzitu sita «Kotoba to Mozi» o otodoke suru tame, zigô dai 13 gô (2020 nen 4 gatu 1 niti hakkô yotei) yori genkô 1200 En no hontai kakaku o 1600 En ni kaitei si, nen 1 kai nomi no kankô to itasimasu. Dô ka, gorikai o tamawarimasu yô onegai môsiagemasu.

機関誌「Rômazi no Nippon」

1928年以来の歴史を持つ雑誌です。 第2次大戦で発行が途切れましたが,1952年にあらためて第1号を出し,今日に至っています。 2014 年 4 月の第 666 号からは会員に送る機関誌となりましたが, 一般の方も,日本のローマ字社でお求めになれます。 定価600円(税金なし;送料は要りません)。 ご注文は電子メールで。 代金後払いで,ご指定の送り先にお届けいたします。

Kikansi "Rômazi no Nippon"

1928 nen irai no rekisi o motu zassi desu. Dai 2zi taisen de hakkô ga togiremasita ga, 1952 nen ni aratamete dai 1gô o dasi, konniti ni itatte imasu. 2014 nen 4 gatu no dai 666gô kara wa kaiin ni okuru kikansi to narimasita ga, ippan no kata mo, Nippon-no-Rômazi-Sya de omotome ni naremasu. Teika 600 En (zeikin nasi; sôryô wa irimasen). Gotyûmon wa densi-mêru de. Daikin atobarai de, gositei no okurisaki ni otodoke itasimasu.


新しいお知らせ

2019 年度の機関誌と『ことばと文字』の発行は以下のとおりです。

 • “Rômazi no Nippon”600 円
  • 第 671 号 10 月 1 日発行
 • 『ことばと文字 / Kotoba to Mozi』(株式会社くろしお出版)1,200円(本体価格)
  • 第 11 号 4 月 1 日発行
  • 第 12 号 10 月 1 日発行

Atarasii Osirase

2019 nendo no kikansi to «Kotoba to Mozi» no hakkô wa ika no tôri desu.

 • “Rômazi no Nippon”600 En
  • dai 671 gô, 10 gatu 1 niti hakkô
 • «ことばと文字 / Kotoba to Mozi» (kabusikigaisya Kurosio Syuppan) 1,200 En (hontai kakaku)
  • dai 11 gô, 4 gatu 1 niti hakkô
  • dai 12 gô, 10 gatu 1 niti hakkô

NRS のもよおし

会場は本郷NRS事務所です。 会場の都合で定員制限がありますので、 ご参加の方は3日前の午後5時までに法人事務所に電子メールにて 「予約確認」のうえで、お越しくださるようお願いします。

 1. 5月19日(日)15:00~「ローマ字の日」記念の集い&研究会, 発表者・茅島篤「日本人の読み書き能力調査についての一考察」
 2. 6月9日(日)15:00~ 研究会 発表者・青山文啓「日本語の表記に関する一考察」
 3. 9月29日(日)15:00~ 研究会,発表者・中山典洋「明治以降の文字改革の歴史」
 4. 11月3日(日)15:00~ 研究会,発表者・キクチカズヤ「分かち書きのあれこれ」
 5. 1月12日(日)15:00~ 新年の集い&研究会,発表者・茅島篤「国字問題を考える─事例研究を通して─」

日時未定 : ローマ字教育、日本語教育セミナー

NRS no Moyôsi

Kaizyô wa Hongô NRS zimusyo desu. Kaizyô no tugô de teiin seigen ga arimasu no de, gosanka no kata wa mikka mae no gogo 5 zi made ni hôzin zimusyo ni densi mêru nite «yoyaku kakunin» no ue de, okosi kudasaru yô onegai simasu.

 1. 5 gatu 19 niti (niti) 15:00- «Rômazi no Hi» Kinen no Tuduoi & Kenkyûkai, Happyôsya 茅島篤「日本人の読み書き能力調査についての一考察」
 2. 6 gatu 9 niti (niti) 15:00- Kenkyûkai, Happyôsya 青山文啓「日本語の表記に関する一考察」
 3. 9 gatu 29 niti (niti) 15:00- Kenkyûkai, Happyôsya 中山典洋「明治以降の文字改革の歴史」
 4. 11 gatu 3 niti (niti) 15:00- Kenkyûkai, Happyôsya キクチカズヤ「分かち書きのあれこれ」
 5. 1 gatu 12 niti (niti) 15:00- Sinnen no Tudoi & Kenkyûkai, Happyôsya 茅島篤「国字問題を考える─事例研究を通して─」

Nitizi Mitei: Rômazi kyôiku, nihongo kyôiku seminâ


ふるい お知らせ

Hurui Osirase


連絡先

 • 住所:113-0033 東京都文京区本郷三丁目 32-6 ハイヴ本郷 402 号
 • 電話・FAX:03-3812-0021
 • ホームページ:http://www.age.ne.jp/x/nrs/
 • 電子メール:roomazisya@gmail.com(@を半角文字に直してください。)
 • 振替:00170-9-324723 公益財団法人 日本のローマ字社
 • ツイッター:ユーザー名 @_N_R_S
 • facebook:日本のローマ字社

Renraku-saki

 • Zyûsyo: 113-0033 Tôkyô-to Bunkyô-ku Hongô-Santyôme 32-6 Haivu Hongô 402 gô
 • Denwa, FAX: 03-3812-0021
 • Hômupêzi:http://www.age.ne.jp/x/nrs/
 • Densi-mêru:roomazisya ni_oite gmail.com ("ni_oite" o sikarubeki mozi de okikaete kudasai.)
 • Hurikae:00170-9-324723 Kôeki Zaidan Hôzin Nippon-no-Rômazi-Sya
 • Twitter: Yûzâmei @_N_R_S
 • facebook: Nippon-no-Rômazi-Sya

入会のおすすめ

日本のローマ字社 (NRS) は,1909 年(明治 42)7 月 10 日, 田中舘愛橘,芳賀矢一,田丸卓郎(いずれも当時東京帝国大学教授) によって設立されました.その源は, 1886 年に日本式ローマ字の月刊誌 “Rōmazi Sinsi” を発行するために田中舘らが始めた「羅馬字新誌社」にあります.

1915 年に財団法人に,2013 年には公益財団法人となりました.

Nyûkai no Osusume

Nippon-no-Rômazi-Sya (NRS) wa, 1909 nen (Meizi 42) 7 gatu 10 niti, Tanakadate-Aikitu, Haga-Yaiti, Tamaru-Takurô (izure mo tôzi Tôkyô Teikoku Daigaku kyôzyu) ni yotte seturitu saremasita. Sono minamoto wa, 1886 nen ni Nippon-siki Rômazi no gekkansi «Rōmazi Sinsi» o hakkô suru tame ni Tanakadate-ra ga hazimeta «Rōmazi Sinsi Sya» ni arimasu.

1915 nen ni zaidan hôzin ni, 2013 nen ni wa kôeki zaidan hôzin ni narimasita.

本法人の目的と事業は次の通りです.

【目的】 日本語による言語生活を向上させるため, 日本語に合ったつづり方によるローマ字表記及びカナ表記, 並びに漢字の平易化(以下「ローマ字等」という)についての調査, 研究及びその実践活動を行ない, これによって日本語の教育及び文化の発展, 並びに日本語の国際的地位の向上に寄与すること

【事業】

 1. ローマ字等の普及活動
 2. ローマ字等に関する調査,研究
 3. ローマ字教育及び日本語教育に関する事業
 4. 機関誌及び出版物の刊行
 5. その他

【機関誌】 “Rômazi no Nippon”(会員配布)

【定期刊行物】 「ことばと文字」(会員配布/市販)

【会費】

普通会員年会費1口5,000 円
維持会員年会費1口12,000 円
障害者会員年会費1口2,000 円
学生会員年会費1口2,000 円

会員には機関誌・出版物・各種案内をお届けします.

【入会のしかた】 ゆうちょ銀行の振替用紙に「新しく〇〇会員になる」と記し, 上記の会費のどれかをお送りください. 障害者及び学生の方は証明書等をご提示ください.

Hon-hôzin no mokuteki to zigyô wa tugi no tôri desu.

mokuteki Nippongo ni yoru gengo seikatu o kôzyô saseru tame, Nippongo ni atta tuzurikata ni yoru Rômazi hyôki oyobi kana hyôki, narabi ni kanzi no heiika (ika "Rômazi nado" to iu) ni tuite no tyôsa, kenkyû oyobi sono zissen katudô o okonai, kore ni yotte Nippongo no kyôiku oyobi bunka no hatten, narabi ni Nippongo no kokusaiteki tii no kôzyô ni kiyo suru koto

zigyô

 1. Rômazi nado no hukyû katudô
 2. Rômazi nado ni kansuru tyôsa, kenkyû
 3. Rômazi kyôiku oyobi Nippongo kyôiku ni kansuru zigyô
 4. kikansi oyobi syuppanbutu no kankô
 5. sono hoka

kikansi "Rômazi no Nippon" (kaiin haihu)

teiki kankôbutu «Kotoba to Mozi» (kaiin haihu / sihan)

kaihi

hutû kaiinnen kaihi1 kuti5,000 En
izi kaiinnen kaihi1 kuti12,000 En
syôgaisya kaiinnen kaihi1 kuti2,000 En
gakusei kaiinnen kaihi1 kuti2,000 En

Kaiin ni wa kikansi, syuppanbutu, kakusyu annai o otodoke simasu.

nyûkai no sikata Yûtyo Ginkô no hurikae yôsi ni "atarasiku xxx kaiin ni naru" to sirusi, zyôki no kaihi no doreka o ookuri kudasai. Syôgaisya oyobi gakusei no kata wa syômeisyo nado o goteizi kudasai.


定款

Teikan

Teikan wa, kanzi-kana-maziribun nomi desu.


リンク集

Rinku (Links)


日本のローマ字社
Nippon-no-Rômazi-Sya