<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <link rel="stylesheet" href="default.css" type="text/css" /> <title>e,gn0000W[>y 2017 t^n0J0w0[0</title> </head> <body> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td> <h1>e,gn0000W[>y 2017 t^n0J0w0[0</h1> </td><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td> <h1>Nippon-no-Rmazi-Sya 2017 nen no osirase</h1> </td></tr> <tr><td> <h3>FAX juSh0qjuS0~0h00~0W0_0</h2> <p> MRn0qjuSL0 FAX h0qh0n0qQn0juSk0j00~0W0_00 (2017-09-18) </p> </td><td></td><td> <h3>FAX bang to denwa bang o matomemasita</h2> <p> Mae no denwa bang ga, FAX to denwa to no kyt no bang ni narimasita. (2017-09-18) </p> </td></tr> <tr><td> <h3> 0000W[n0e 0_n0d0i0D0</h3> <ul> <li>h0M00201700050002000 01400^1600</li> <li>h0S000NRS00000</li> <li>0000000000000000n0000000000K00L0H000   NHK00000000000000~000 0000P0c0f00  </li> <li>o0j0W0f00~0H0`00r0h0W0 MR0u0GW U00 M0000D0a00F0(gQg0Nΐ </li> <li>M0i0[00050000NRS00000000_0`0 </li> </ul> <p> O00W0O0000W0_00n00<a href="20170520.pdf">0000</a>0000000O0`0U0D0 </p> </td><td></td><td> <h3>&quot;Rmazi no Hi&quot; kinen no Tudoi</h3> <ul> <li>toki: 2017 nen 5 gatu 20 niti, 14:00-16:00</li> <li>tokoro: NRS zimusyo</li> <li>taidan: Gendai Nippongo no akusento o kangaeru --- &quot;NHK Hatuon Akusento Sin-ziten&quot; o megutte ---</li> <li>hanasite: Maeda Hitosi (MR0u0GW) san, Kimura Itir ((gQg0Nΐ)</li> <li>kidosen: 500 EnNRS kaiin wa tada)</li> </ul> <p> Kuwasiku wa sita no <a href="20170520.pdf">posut</a> o goran kudasai. </p> </td></tr> <tr><td> <h3>et^n0ƖD0 2017 1XJT</h3> <p> 0ƖD0 0g0n0zvhL0 `D0L0Q0j0D0zvU\0[0~0W0_0 </p> <p> S0n0eo0 [SRS_L0i0n00F0k0W0f0e0fD0_0zcW0_0 K00[oW0_0R;uL0 fW0QU00~0W0_0 ]000_0Vef[xvznje(n0Yec0 OD_NHQuL0 0S00o0b}vD00N~0g0bD0f0D0_0uOUL0Q0_0 0h0J0c0W000 zvhW0_0[SwU00k0 R;un0N,lQ0J0R0k0j00~0W0_0 </p> <p> [SU00L0bW0_0n0g0 OHQuo0e T0RL0KUY00 0SQ,g0nlir0n0扭xvz 0h0D0F0000 <a href="http://genjiito.sakura.ne.jp/touchread/">http://genjiito.sakura.ne.jp/touchread/</a> k0]000 [0f0O0`0U0D0~0W0_0 </p> <p> ͑j0R;ug0Y0\0r0N^T0O0`0U0D0~0Z0000000zvLW0f000F0_L0B00~0Y0  </p> </td><td></td><td> <h3>Sinnen no Tudoi 2017 hkoku</h3> <p> &quot;Tudoi&quot; de no happy ga, omoigakenai hatten o misemasita. </p> <p> Kono hi wa, Kuzuhara Kt ga dono y ni site nikki o kaita (osita) ka o zituen sita dga ga utusi dasaremasita. Sore o mita Kokubungaku Kenky Sirykan no kyzyu, It Tetuya Sensei ga, &quot;Kore wa omosiroi! Ima made idaite ita gimon ga toketa,&quot; to ossyari, happy sita Kuzuhara Makoto San ni, dga no ippan kkai o osusume ni narimasita. </p> <p> Kuzuhara San ga sydaku sita no de, It Sensei wa sassoku, gozibun ga un ei suru &quot;Ko-syahon `Genzi Monogatari' no syokudoku kenky&quot; to iu saito (<a href="http://genjiito.sakura.ne.jp/touchread/">http://genjiito.sakura.ne.jp/touchread/</a>) ni sore o nosete kudasaimasita. </p> <p> Kity na dga desu. Zehi itido goran kudasai. (Mazu pasuwdo o hakk site morau hituy ga arimasu.) </p> </td></tr> <tr><td> <h3>et^n0ƖD0 2017</h3> <ul> <li>h0M0020170000001500 01400^</li> <li>h0S000NRS00000</li> <li>J0o0j0W00U^+g0uM0bD0_0vvn04t+^0[SRS_n0r00L0j0e00</li> <li>o0j0W0f00O0Z0o000~0S0h0 [S0w U00</li> <li>M0i0[00050000NRS00000000_0`0 </li> </ul> <p> O00W0O0000W0_00n0000000000000O0`0U0D0 j0J0 `0V0D00J0U00 *Y[0l L00[SRS_0n00<!-- --> 00000000000k0 0vNr{ 0 h00D0F000000000K0D0f00D0~0Y0 <!-- --> 0000k00J0000k00j0c0f00J0O00h0 00000n00J0o0j0W00L000000<!-- --> J00W00O00j000h0000X0~0Y0 </p> <p> <a href="20170115.pdf">0000</a> </p> <p> <a href="http://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/299_15088.html">Rzze^ 0vNr{ 0</a> </p> </td><td></td><td> <h3>Sinnen no Tudoi 2017</h3> <ul> <li>toki: 2017 nen 1 gatu 15 niti, 14:00-</li> <li>tokoro: NRS zimusyo</li> <li>ohanasi: Bakumatu o ikinuita mmoku no kotosi Kuzuhara-Kt no hiragana nikki o yomu</li> <li>hanasite: Kuzuhara-Makoto ([S0w) san</li> <li>kidosen: 500 EnNRS kaiin wa tada)</li> </ul> <p> Kuwasiku wa sita no posut o goran kudasai. Nao, Dazai-Osamu (*Y[l) ga Kuzuhara-Kt no nikki o daizai ni &laquo;Mzin Dokusy&raquo; to iu tanpen o kaite imasu. Zizen ni oyomi ni natte oku to, tzitu no ohanasi ga yokei omosiroku naru to zonzimasu. </p> <p> <a href="20170115.pdf">posut</a> </p> <p> <a href="http://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/299_15088.html">Aozora Bunko &laquo;Mzin Dokusy&raquo;</a> </p> </td></tr> </table> <hr /> <address> <a href="./">e,gn0000W[>y / Nippon-no-Rmazi-Sya</a> </address> </body> </html>