Rômazi no Nippon

1991n. 11gt. 1nt. Dai 462 Gô


Mokuzi

Rainen wa Ninohe-si de ... XLIII NRKK TAIKAI

Nippongo wa Rômazi de Kakô.....Hasimoto-Masaki

Nikkei Tyûnanbei zidô to Nippongo kyôiku.....Saitô-Tosio

Toritugi-hanbai

Yomite no Koe

Sei ga saki ka na ga saki ka?

"Wâpuro to Kanzi no Mirai" no Syôkai

OTIKARAZOE eno OREI

AWAZITYOO HANZYOOKI


NRS no hômu pêzi e