Rômazi no Nippon

1993n. 6gt. 1nt. Dai 481 Gô


Mokuzi

Rômazi Arekore

Moziron no Kagakuteki Kentô (2) ...Yamada-Hisao (Kanzi-kana maziri)

Igirisu, konna koto (7)

Zaidan-hôzin Nippon-no-Rômazi-Sya 1992-nendo Kessan Hôkoku


NRS no hômupêzi e