Rômazi no Nippon

1996n. 6gt. 1nt. Dai 512 Gô


Mokuzi


Atumatta, Hanasiatta, Sosite Te o nigitta! -NNGT I, Ky˘to-......(Sibata Takesi)
Okotowari......(Hensyűbu)
(Sinbun kizi )
Nippongo ky˘si no teme no Nippongo nyűmon......(Sibata Takesi)
DOKUSYA KARA
Tyotto ki ni naru mati no R˘mazi (7)......(Banno, Y.)
Nippon R˘mazikai no "atarasii R˘mazi Tuzuri" wa S˘yoriai de saitaku sarenakatta
Atarasii Kaiir o Huyas˘!
Gokihu no Orei
Ararasii Kaiin
Hwakkusu to rusuban denwa
1995 NEN SY█SI KEISANSYO (SISYUTU NO BU)......Zaidan H˘zin Nippon-no-R˘mazi-Sya
1996 nendo Zigy˘ Keikaku


NRS no hômupêzi e