Rômazi no Nippon

1996n. 7gt. 1nt. Dai 513 Gô


Mokuzi


H˘zin ga Houzin ni! S˘yoriai de wa kimaranakattra no ni...(NRS Zimukyoku)
Kanasiki R˘mazi ni tuite......Tatuoka-Hirosi
IntÔnetto ni notta R˘mazi......Simizu-Masayuki
R˘mazibun no naka de gairaigo o d˘ kaku ka? FAX ka? Hwakkusu ka? (2)
Naze Nihongo no gakusyű o yameru?......Okumura Mutuyo
Dai 2-kai NNGT wa '97-nen 5-gatu 25-niti......(Zimukyoku)
Tyotto ki ni naru mati no R˘mazi (8)......(Banno, Y.)
Tyotto ki ni naru mati no R˘mazi (tuzuki)......(Banno, Y.)
█haka ni kizamu Nippongo o R˘mazi de -- Ootuka Haruo koko ni nemuru -- (Sibata Takesi)
Kanzikana maziribun o ISO-siki R˘mazi de!......Tatuoka Hirosi
1995 nendo Zigy˘ H˘koku
1995 NEN SY█SI KEISANSYO (SY█NY█ NO BU)......Zaidan H˘zin Nippon-no-R˘mazi-Sya
1995 NEN SY█SI KEISANSYO (SISYUTU NO BU)......Zaidan H˘zin Nippon-no-R˘mazi-Sya
1996 nendo Zigy˘ Keikaku
1996 NEN YOSANSYO......Zaidan H˘zin Nippon-no-R˘mazi-Sya
R˘mazi no Nippon no hurui gappon......(Zimukyoku)
Wakatigaki no Zisyo ga deta......(Sibata Takesi)
Nippon-no-R˘mazi-Sya no 4gt-5gt


NRS no hômupêzi e