Rômazi no Nippon

1996n. 9gt. 1nt. Dai 514 Gô


Mokuzi


Eigo o meguru tikagoro no zizy˘......(Hensyűbu)
Doitugo no tuzuri ga yasasiku naru? ......(T-H)
Aoba Gakuen 50-nen no ayumi to Mio-Isago......(Simizu-Masayuki)
"Syűkan Kin'y˘bi" de R˘mazi rons˘......(Sibata-Takesi)
Nippon R˘mazi Kai no sin tuzuri ni iken -- Sibata Rizity˘ ga kenkai o noberu -- ......(Hensyűbu)
Nippongo ky˘si no tame no Nippongo nyűmon 3......(Sibata Takesi)
RentakÔ Hertz no R˘mazi Nippongo SÔbisu......(Tatuoka)
Tyotto ki ni naru mati no R˘mazi (9)......(Banno, Y)
Tyotto ki ni naru mati no Hiragana......(Banno San no mane o sita Tatuoka)
Nippon-no-R˘mazi-Sya no 6gt
Aru hi no hensyű kaigi
R˘mazi no Nippon 1995-nen gappon ga dekiagarimasita......(Zimukyoku)NRS no hômupêzi e