Rômazi no Nippon

1996n. 10gt. 1nt. Dai 515 Gô


Mokuzi


Hurigana no tuita R˘mazi......(Sibata Takesi)
Miyazaki San no katuyakuburi......(T-H)
ISO3602 ni tuite......HOTTA Hirohiko
Nippongo ky˘si no tame no Nippongo nyűmon......(Sibata Takesi)
AYO to AYA to Sohu no Baiorin (Dai 2 bu)......Iga Aya
ISO3602 ni tuite......(Zimukyoku)
Sekai iti nagai Ekimei mitasa ni..
Nippon-no-R˘mazi-Sya no 8gt
Atarasii Kaiin......(Zimukyoku)


NRS no hômupêzi e