Rômazi no Nippon

1997 n. 1 gt. 1nt. Dai 518 Gô


Mokuzi

Sekai no Ugoki ...... (Yano Yûzi)

Yatto Toketa Tôdai Sisutemu e no Gimon ...... Miyazawa-Yosiyuki (kanzi-kana)

Usidosi no Hanasi ...... OOHASI-HUKIKO

ISO 3602 ni tuite - Hotta San a no Okotae - ...... (Yano) (kanzi-kana)

AYO to AYA to Sohu no Baiorin (Dai 2 bu) ...... Iga Aya

Rômazibun no naka no "D'izunî" ...... (Sibata Takesi) (kanzi-kana)

NRS Sinnen no Tudoi 1997 (annai)

Nippon-no-Rômazi-Sya no 11-12 gt

Kaihi no Itadakikata ...... (Rizikai)

NRS e no kozutumi, kakitome ...... (Zimukyuku)


NRS no hômupêzi e