Rômazi no Nippon

1997 n. 3 gt. 1 nt. Dai 519 Gô


Mokuzi

Sorezore Risô o idaite atumatta - NRS Sinnen no Tudoi 1997 - ...... (Zimukyoku)

XLVII NRKK Nara taikai ...... Yanase Masako (kanzi-kana)

Kokugo kokubun no Zassi ga Rômazi ni tuite Tukusyû ...... (Hensyûbu) (kanzi-kana)

Senryôka no Rômaziron, Tuzurikata Ronsô ...... (Zimukyoku) (kanzi-kana)

Intânetto-zidai to Rômazi ...... Okumura Mutuyo

Dai 2 kai NNGT

Rômazi no aru Hûkei ...... (Tatuoka)

Nippon-no-Rômazi-Sya no 1 gt ...... (Zimukyoku)


NRS no hômupêzi e