Rômazi no Nippon

1997n. 7gt. 1nt. Dai 523 Gô


Mokuzi


Kondo wa Tôkyô ni atumatta -NRS NRK Gôdô Taikai 1997-
XLVIII NRKK TÔKYÔ TAIKAI
7 gatu no HANAGOYOMI......Oohasi-Hukiko
Wâpuro to Yamagata "^"......Simizu-Masayuki
Wâpuro wa Rômazi Nyûryoku: 94% Kanasiki yori Kunreisiki Rômazi: 60%......(Tatuoka)
Torahiko no "Umi no Buturigaku" Rômazigaki ga kesareru......(Sibata Takesi)
Nippon-no-Rômazi-Sya no 3gt
Nippon-no-Rômazi-Sya no 4gt
Nippon-no-Rômazi-Sya no 5gt

NRS no hômupêzi e