Rômazi no Nippon

1997n. 9gt. 1nt. Dai 524 Gô


Mokuzi


Kakko-yosa no Bigaku -Zassi "Zyappu" ga 100% ISO-siki Rômazi ni-......(Sibata-Takesi)
Torahiko Zensyû dai 9-kan ga deta -Rômazibun no kakikae ......(Hensyûbu)
ISO 3602 no Hon'yaku Sassi -Issatu 120 En de-......(Zimukyoku)
Torahiko no Rômazi......Kitta-H. Nakama no koe: Rômazi Sakubun no Mondai......Kubouti Eturô
Hanagoyomi......Oohasi-Hukiko
Konpyûta o tukatta Sekkei to Seizu......Simizu-Masayuki
Nippongo Rômazibun no Wâpuro......Tatuoka Hirosi
Kanzikana maziribun o ISO-siki Rômazi de!......Tatuoka Hirosi
Titi Matuura-Sirô no koto (1)......Matuura-Akira
Okotowari......(Hensyûbu)
Rizikai ('97-6-17) to Hyôgiiinkai ('97-6-26) de mitomerareta 1996 nendo Iri-De Keisansyo
Nippon-no-Rômazi-Sya no 6gt
Nippon-no-Rômazi-Sya no 7-8gt
Owabi......(Zimukyoku)
Dai 3 kai NNGT -- 1998n 5gt 16nt (Doyôbi)

NRS no hômupêzi e