Rômazi no Nippon

1997n. 12gt. 1nt. Dai 527 Gô


Mokuzi


Kakenakute mo yomeru no ka? - 2003 nendo kara no Syôgakkô - ...... Sibata Takesi

Kanzi wa nigate de mo Nippongo de kôen ...... (Hensyûbu)

Rômazi Nyûryoku no JIS-ka no Hanasi ...... (Tatuoka)(kanzi-kana)

Henkan Zisyo sae Tenaosi Sureba ...... Tatuoka Hirosi (kanzi-kana)

HANAGOYOMI 12 GATU ...... OOHASI-HUKIKO

Matuura Sirô San o sinobu ...... Yasuhara Hirosumi

AYO to AYA to Sohu no Baiorin (Dai 2 bu) ...... Iga Aya
NRS no hômupêzi e