Rômazi no Nippon

2001n. 4gt. 1nt. dai 565 gô


Mokuzi


5-gatu 20-ka wa "Rômazi no Hi" ...... Simizu-Masayuki (kanzi-kana maziri)

Anata wa dô kakimasu ka? ...... Kimura Itirô

Kanzi no zikazu ...... Simizu-Masayuki

NRS 90-nen no Rekisi o Tadoru - Zimusyo-ato Meguri 4 - Îdamati zidai (1940-1945)

Tamaru Sensei no Tuioku ...... Terada-Torahiko (1878-1935)

Wakatigaki no Naze (19) -Umesao San no Kôen Hikki to "Wakatigaki no Naze" siki to- ...... Sibata Takesi

Wakatigaki no Naze (20) -Sugi taru wa oyoba zaru ga gotosi- ...... Sibata Takesi

"Rômazi mo tukete hosii" ni kotaete ...... OOHASI HUKIKO


NRS no hômupêzi e