Rômazi no Nippon

2001n. 5gt. 1nt. dai 566 gô


Mokuzi


Rômazi no Hi o mukaete Rômazi Undô no Genten o Kangaeru ...... Zaidan-hôzin Nippon-no-RÔmazi-Sya (kanzi-kana maziri)

NRS 90-nen no Rekisi o Tadoru - Zimusyo-ato Meguri 5 - Otowa zidai (1945-1951)

Zyôhô Syori IInkai no pêzi ... Kanazukai to Rômazi tuzuri ...... Simizu-Masayuki

Sinkirô -Aruiwa - Akutagawa-Ryûnosuke (1892'1927)

ZYÔMON ...... Tatuoka Hirosi

"Rômazi no bun o rôdoku simasyô ...... OOHASI HUKIKO


NRS no hômupêzi e