Rômazi no Nippon

2001 n. 6gt. 1nt. Dai 567 Gô


MOKUZI


Sabetu o Nakusô Rômazi de ...... Matuura Akira

Intânetto de nippongo wa dô naru ka ...... Kimura Itirô

NRS 90-nen no Rekisi o Tadoru --- Zimusyo-ato Meguri 6 Ogawamati zidai ...... Kimura Itirô

Gakkyû hôkai no kurasu de mo pâhwekuto na zyugyô wa dekiru ...... Nakayama Kôiti

Kaeru ...... (Akutagawa - Ryûnosuke) Takekurabe 1 ...... Higuti-Itiyo ...... Rômazigaki: Ôhasi-Hukiko

Zyômon Zisyo ...... Tatuoka Hirosi (Kanzi Kana maziri)

Nippon-no-Rômazi-Sya no 2001-03-06


NRS no hômupêzi e