Rômazi no Nippon

2001 n. 7 gt. 1nt. Dai 568 Gô


Mokuzi:


Saikin uresukatta koto ...... Matuura Akira

Tikagoro no rômazi kyôiku ...... Kimura Itirô

NRS nen no Rekisi o Tadoru - Zimusyo-ato Meguri 7 Awazityô zidai (1986-1995) ...... (Kimura Itirô)

Akagaeru ...... Simaki-Kensaku

TAKEKURABE (2) HIGUTI-ITIYÔ ...... Rômazigaki: Oohasi Hukiko

Kotoba to Mozi, Arekore ...... (Tatuoka) (kanzi-kana)NRS no hômupêzi e