Rômazi no Nippon

2001 n. 8 gt. 1nt. Dai 569 Gô


Mokuzi

Rainen wa Aikitu Botugo 50 nen ...... Matuura Akira

Rômazi tuzuri mondai (1) Naikaku kokuzi dai 1 gô no Rômazi --- Kunreisiki, Nipponsiki, Hebonsiki ...... Simizu-Masayuki (kanzi-kana)

Bunka singikai to Iin ...... (Masa)

Kokuzi seisaku gyakkôka no Butai ura ...... (Masa)

NRS 90 nen no Rekisi o Tadoru --- Zimusyo-ato Meguri 8 ...... (Kimura-Itirô)

Akagaeru - - - Tuzuki ...... Simaki-Kensaku

Takekurabe (3) ...... Higuti-Itiyô ...... Rômazigaki: OOHASI HUKIKO

Kotoba to Mozi, Arekore ...... (Tatuoka)


NRS no hômupêzi e