Rômazi no Nippon

2001n. 9 gt. 1 nt. dai 570 gô


Mokuzi


Tanakadate Kinengô no keikaku ...... Simizu-Masayuki

Zyôhô Syori IInkai no pêzi ... Rômazi tuzuri mondai (2)Kanasiki Rômazi no iroiro ...... Simizu-Masayuki (kanzi-kana maziri)

NRS 90-nen no Rekisi o Tadoru - Zimusyo-ato Meguri (owari) - Matigai naosi (to oginai)

Tatoebanasi...... Arisima-Takeo (1878-1923)

Takekurabe (4) ... Higuti-Itiyô ... Rômazigaki ...... OOHASI HUKIKO

Yo ga Gen-Bun itti no yurai ....... Hutabatei-Simei (1864-1909)


NRS no hômupêzi e