Rômazi no Nippon

2001 n. 10gt. 1nt. Dai 571 Gô


MOKUZI


Kore mo Rômazi ...... Matuura Akira

Rômazi tuzuri mondai (3) Sono hoka no Rômazi, Matome ...... Simizu - Masayuki (kanzi-kana)

Hondana ... "Rômazi no Dete kuru Hon Iroiro ...... (Hutottyo)

Ronbun no Syôkai ... (Hutottyo)

Nisen dôka ...... Kurosawa-Denzi

Takekurabe (5) ...... Higuti-Itiyo ...... Rômazigaki: Ôhasi-Hukiko


NRS no hômupêzi e