Rômazi no Nippon

2002 n. 2gt. 1nt. Dai 575 Gô


MOKUZI


Kanzi no Wadai Hutatu ...... Matuura Akira

Kanzi Seigen no Imi ...... Simizu - Masayuki (kanzi-kana)

Tanakadate-Hidezô San no koto. (Sono 1)...... Kiyasu-Zen'iti

Takekurabe (9) ...... Higuti-Itiyo ...... Rômazigaki: Ôhasi-Hukiko

Kokuzi mondai o wasureta nipponzin ...... Kimura Itirô

12gt. 7nt. no Ohanasikai ...... Matuura Akira

Tosiwasure no Tudoi minasan no Ohanasi

Owabi to Naosi

Tanakadate kinen gyôzi

Bungeiran: MAN'YÔSYÛ o himotoku 2...... Suzuki Kiyoe

Ugoki


NRS no hômupêzi e