Rômazi no Nippon

2004 n. 12gt. 1nt. Dai 607 Gô


MOKUZI


Tosi no wari ni omou ...... Matuura Akira

11gt. 27nt. no Aki no Kenkyu Taikai (1) ...... Matuura Akira

Gakusei kara Usowaru koto ...... Negisi Aki

Matikado no Romazi (tuzuki)

Aikitu no Siryo o tadoru (6)...... Matuura Akira

Romazi de yomu Nippon Bungaku Dai 13 kai YAMAMOTO Syugoro arawasu AOBEKA MONOGATARI ...... Kimura Itiro

Hondana (Hutottyo)


NRS no hômupêzi e