The Center Staff


Center Director Shintaro MORI Professor Yukio NISHIHATA Associate Professor Hiroshi TAHARA Associate Professor Setsuko ARITA Center Assistant Masako OMURA Center Assistant Akemi OKADA


return to the Home page