Rômazi no Nippon

1992n. 11gt. 1nt. Dai 474 Gô


Mokuzi


104-nen Kakatta Hyôzyunka......Matuura-Sirô(Kanzi-kana maziri)

Maborosi no hito Aoki-Sukekiyo(3)...Kitta-Hirokuni(Kanzi-kana maziri)

Nipponzin no namae no kakikata o dô suru ka?......Kimura-Itirô(Kanzi-kana maziri)

Syuppanbutu kanzi siyô kanri kitei......XYZ (Kanzi-kana maziri)

Rômazi Bungei-ran no Goannai......Hensyûbu

OTIKARAZOE eno OREI

AWAZITYOO HANZYOOKINRS no hômupêzi e