Nippongo o Rômazi de!
Nipponsiki no Rômazi de!
Intânetto wa Rômazi de!
Nipponsiki no Rômazi de!
Zaidan-hôzin Nippon-no-Rômazi-Sya (NRS) no hômupêzi e yôkoso!


Anata wa -ninme no okyakusama desu.

(2002-nen 1 gt. Tôka)
(Mozi ga bakeru baai wa mozi kôdo o "Latin 1" ni settei site goran kudasai.)OWABI
Tada ima rinku ga itibu kirete imasu. Goryôsyô kudasai. Dômo sumimasen.


AKEMASITE OMEDETÔ GOZAIMASU
Heisei 14-nen Hatuharu

Atarasii Tosi o Mukaete (NRS Rizityô no Goaisatu)


Nippon-no-Rômazi-Sya (NRS) wa,
Nipponzin no gengo-seikatu o kôzyô saseru tame ni,
Nipponsiki tuzuri ni nottotta Rômazi o tukau koto no tyôsa ya kenkyû o okonai,
Rômazi ga nitizyô ni tukawareru han'i o hiromete,
Nippon no kyôiku, bunka no hatten ni yakudatu koto o mokuteki ni sita zaidan hôzin desu.

Tugi no yô na kata no sanka o motomete imasu.

1. Iwayuru kokugo-kokuzi-mondai ni tuite kangaete iru hito
2. Ippan ni gengo-keikaku ni kansin no aru hito
3. Rômazi de Nippongo no bunsyô o kaku koto ni tuite kenkyû site iru hito, sigoto o site iru hito
4. Rômazi o hiromeru koto, osieru koto ni kankei no aru hito
5. Nipponsiki Rômazi ni tuite siritai hito, manabitai hito
6. Wakatigaki ni tuite tyôsa site iru hito

Kaihi wa 1-nen 4000-En desu.
(Yûbin hurikae ni yoru sôkin ga itiban benri desu.)

Nippon-no-Rômazi-Sya de wa gekkan no kikansi "Rômazi no Nippon" o dasite imasu. Kaiin no kata ni maituki ookuri site imasu.Yûbin hurikae:00150-2-80259
Denwa Hwakkusu: 03-3493-2332 (Gaikoku kara wa 81 3 3493 2332)

Zaidan-hôzin Nippon-no-Rômazi-Sya

Otayori wa nrs@x.age.ne.jp

.
ZYÔHÔ KÔNÂ


(Atarasii zyôhô kara zyun ni narande imasu.)

Rômazi no Nippon dai 574 gô ga hakkô saremasita.

NRS syusai tosiwasure no tudoi ga hirakaremasita.(12/15)

Rômazi no Nippon dai 573 gô ga hakkô saremasita.

Rômazi no sinpoziumu "Kokusaika Zidai no Nihongo o Kangaeru" ga Kawasaki-si de hirakaremasita.(11/17)

Kono pêzi e no okyakusama ga nobe 8000-nin o koemasita. Dômo arigatô gozaimasu. (6/27)

Rômazi no Nippon dai 541 gô ga hakkô saremasita. Rômazi no Nippon 1999 n. 3 gt.

Nippon-no-Rômazi-Sya syusai no sinnenkai ga hirakaremasita. Kotosi wa atarasii okyakusama ga 3-nin irassyaimasita.(1/11)

Ôsaka Rômazi Kai no Hômu Pêzi ga kôsin sarete imasu. (10/12)


Atarasii Hon no Syôkai
Wm. C. Hannas "ASIA'S ORTHOGRAPHIC DILEMMA" University of Hawai'i Press (1997) to iu hon ni Nippon no Rômazi undô no koto ga dete imasu.

Rômazi no kakikata ga yoku wakaranai kata e.
Nippongo Rômazi tuzuri no Kokusai Hyôzyun wa kotira o goran kudasai


Zaidan-hôzin Nippon-no-Rômazi-Sya to Syadan-hôzin Nippon Rômazi Kai no gôdô taikai ga Tôkyô de hirakaremasita. (5gt. 25nt.)

Zehi yonde kudasai "Sin Rômazi Kokuzi Ron" (J. Marshall Unger)


Rômazi no Nippon wa NRS no kikansi desu.

Rômazi no Nippon 1999 n. 3 gt. ARATA!

Rômazi no Nippon 1997 n. 10 gt. ARATA!

Rômazi no Nippon 1997 n. 9 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 7 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 6 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 5 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 4 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 3 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 1gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 12 gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 11 gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 10 gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 9 gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 7 gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 6 gt. ARATA!

Rômazi no Nippon 1993 n. 9 gt.

Rômazi no Nippon 1993 n. 7 gt.

Rômazi no Nippon 1993 n. 6 gt.

Rômazi no Nippon 1992 n. 11 gt.

Rômazi no Nippon 1992 n. 2 gt.

Rômazi no Nippon 1991 n. 11 gt.Gokôdoku no omôsikomi wa mêru de dôzo.


Rômazi ni Tuite no Zyûyô na Kakimono


Kokusai Hyôzyunka Kikô de kimatta Rômazi tuzuri ( ISO 3602 ) no Nippongo-yaku

Naze Rômazi ga Hituyô ka? (Kanzi-kana maziri)

Sin Rômazi Kokuzi Ron J. Marshall Unger

Nise Rômazi o Taizi siyô Tatuoka-Hirosi (Kanzi-kana maziri)


Rômazi kankei no rinku

Nippon Rômazi Kyôiku Kenkyûkai
Rômazi Bunko
Rômazi Nippongo
Oosaka Roomazi Kai